• میخ پرچ آلومینیومى 10*6 (پرچ کور) با آلیاژ 5050 برند پرچ ساز

میخ پرچ آلومینیومى 10*6 (پرچ کور) با آلیاژ 5050 برند پرچ ساز

برند : پرچ ساز (Parchsaz)    دسته بندی : میخ پرچ
گروه : میخ پرچ
کیفیت درجه یک
ناموجود

 

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ 5050 ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ 3419 و DIN 7337 ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 6 ،5 ،4 ،3/2 ،3 و 6/5 میلی‌مترﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﯿﺦ آن ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.


مشخصات
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﭘﺮچ ﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎوﻣﺖ (ﻧﻮع آﻟﯿﺎژ) و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 

 • مقاومت

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺑﺮاﺳــﺎس ﻗﻄﺮ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و در ﻗﻮﻃﻰﻫﺎى آﺑﻰ رﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ و داراى ﮐﺪ 614 ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

 

 
 
 
مشخصات فنی

میخ پرچ آلومینیومى 10*6 (پرچ کور) با آلیاژ 5050 برند پرچ ساز

 • مشخصات فنی

 • قطر پرچ
  5.85 میلی متر
 • طول پرچ
  10 میلی متر
 • ضخامت کار
  4-6 میلی متر
 • قطر سوراخ (مته)
  6 میلی متر
 • قطرسر پرچ
  12 میلی متر
 • ضخامت سرپرچ
  1.7 میلی متر
 • قطر میخ
  3.10 میلی متر
 • بسته بندی

 • تعداد در قوطى
  450 عدد
 • تعداد در شرینک
  3600 عدد
نظرات کاربران
ارسال نظر

اشتراک خبرنامه

با وارد نمودن ایمیل خود در کادر زیر، از آخرین اخبار، طرح‌ها، رویدادها و تخفف‌های دکانچه مطلع شوید.